Withdrawal Fees
on Cryptocurrency Exchanges

The Midas Touch Gold
(TMTG)

5
$0.24
(5 TMTG)
$2.41
(50 TMTG)
$1.69
(35 TMTG)
ExchangeWithdrawal FeeMinimum Withdrawal Amount
CoinsuperCoinsuper
$0.24
5 TMTG
$0.96
20 TMTG
OKExOKEx
$0.48
10 TMTG
N/A
IDCMIDCM
$1.69
35 TMTG
$3.37
70 TMTG
BitForexBitForex
$4.82
100 TMTG
$72.31
1500 TMTG
CoinoneCoinone
$4.82
100 TMTG
$0.05
1 TMTG